Algemene voorwaarden

Overeenkomst

U gaat met ons een overeenkomst aan wanneer u de bestelprocedure volledig heeft doorlopen en opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van de betaling U zult per e-mail een bevestiging ontvangen van wat u besteld heeft en welke kosten daaraan verbonden zijn. Wanneer u achteraf toch spijt heeft van uw bestelling dan heeft u 24 uur de tijd om de aanschaf ongedaan te maken.

Prijzen

Ook wij kunnen fouten maken door bijvoorbeeld per ongeluk producten voor € 1,- te koop aan te bieden. Daarom zijn alle genoemde prijzen vrijblijvend. Wanneer wij uw order hebben geaccepteerd dan kunnen wij binnen 48 uur na ontvangst van de order de berekende prijs herzien. U zult begrijpen dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is. Al onze prijzen zijn in euro en inclusief BTW. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. In sommige gevallen kan er sprake zijn van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Actieprijzen gelden alleen op de verkoop via de internetsite. Op deze prijzen kan geen aanspraak worden gemaakt in de winkels.

Levertijd

Artikel worden verzonden binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) Wij zijn verplicht om levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen binnen onze database welke op de best mogelijke manier wordt beveiligd door onze internetprovider. Wij geven u de garantie dat wij uw gegevens niet ter beschikking zullen stellen aan derden.

Betaling

Wanneer blijkt dat na uw opdracht de betaling niet wordt uitgevoerd binnen 2 dagen, zijn wij gerechtigd de order te annuleren. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen : Inclusief BTW,vermeld in euro, verzendkosten worden appart vermeld op de faktuur.

Klachten

Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij rechtstreeks en binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende goederen ons schriftelijk hebben bereikt, met nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en met vermelding van de factuurnummer waarop de goederen zijn geleverd. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.  Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de betwistte goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. Retourzending van het geleverde kan slechts geschieden binnen 8 dagen na verzending, wanneer de verzegelde verpakking onaangebroken is en wanneer het product onbeschadigd is. Retourzendingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Bedenktijd

Phiten hanteert een bedenktijd van 7 werkdagen. In het kader van deze bedenktijd mag de klant, indien hij het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Phiten via aangetekende post retourneren. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Indien de klant gebruik maakt van de bedenktijd zal Phiten het reeds betaalde bedrag binnen de dertig dagen aan de klant terug betalen, met aftrek van de verzendkosten. De verzendkosten komen voor rekening van de klant. Het retouradres is:

Phiten
Westerlosteenweg 133
2220 Heist o/d Berg

+32(0)475 43 01 84